ALGEMENE VOORWAARDEN Tip B.V. (voorheen ABCopschool B.V.)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Tip b.v. en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als die schriftelijk door Tip b.v. zijn bevestigd en dan met betrekking tot de betreffende specifieke opdracht/overeenkomst.

 

Artikel 2: Aangaan & duur opdracht

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Tip b.v. zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2.2 De opdracht aan Tip b.v. voor het uitzenden van medewerkers wordt schriftelijk voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan.

2.3 Opzegging door opdrachtgever van een opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Als opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de medewerker tussentijds wenst te beëindigen, zal opdrachtgever aan Tip b.v. een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende tarief voor de betrokken medewerker, vermenigvuldigd met het aantal van de in de opdracht overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de opdracht zoals in eerste instantie is afgesproken.

2.4 Tip b.v. kan een medewerker vervangen indien deze uitvalt of er anderszins een redelijke noodzaak is om deze te vervangen.

 

Artikel 3 Accordering urenstaten en facturatie

3.1 Tip b.v. stuurt periodiek (in beginsel maandelijks) een factuur aan opdrachtgever.

3.2 Indien de werkzaamheden van de uitzendkracht of gedetacheerde op uurbasis wordt gedeclareerd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige invulling en/of accordering van de urenstaten.

3.3 Wanneer Tip b.v. bij opdrachtgever een urenstaat voor de gewerkte uren indient, dan is opdrachtgever verplicht om deze binnen uiterlijk 72 uur te accorderen of een wijziging te verzoeken. Binnen deze termijn kan opdrachtgever gemotiveerde wijzigingsverzoeken indienen bij Tip b.v.. Bij uitblijven van een wijzigingsverzoek of een tijdige reactie, is de ingediende urenstaat definitief en staat de juistheid van deze urenstaat tussen partijen vast. Tip b.v. zal dan een factuur sturen op basis van deze urenstaat.

3.4 Onverminderd het in artikel 3.3 genoemde over de juistheid van urenstaten, moet opdrachtgever klachten/reclames aangaande facturen binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Tip b.v. indienen. Na het verstrijken van deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever.

3.5 Opdrachtgever is gehouden om de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Indien opdrachtgever te laat is met betalen, is zij een rente van 1 % per maand verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling of betalingsherinnering is vereist. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling op te schorten of om te verrekenen met de facturen van Tip b.v..

3.6 Indien opdrachtgever na daartoe te zijn aangemaand in gebreke blijft met betalen, is opdrachtgever incassokosten ter hoogte van 15 % berekend over de hoofdsom vermeerderd met de rente genoemd onder artikel 3.5 verschuldigd, zulks met een minimum van € 500,-.

 
 

Artikel 4: Tarieven

4.1 Het in de opdracht geldende tarief wordt in de overeenkomst of het aanbod van Tip b.v. vastgelegd. De tarieven zijn exclusief BTW.

4.2 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Tip b.v. wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daarmee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:

– werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%

– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%

– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%

4.3 Tariefwijzigingen als gevolg van cao-verplichtingen en wijzigingen vanwege relevante wetten en regels zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving,  dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden worden met ingang van inwerkingtreding van die wijzigingen aan opdrachtgever doorberekend en zijn vanaf dan door opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de duur van een opdracht voordoen.

4.4 Onverminderd het in artikel 4.3 gestelde is Tip b.v. gerechtigd om jaarlijks op 1 januari het geldende tarief te verhogen. Dit door middel van indexering op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfers Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie onderwijs.

4.5 Alleen directe betaling aan Tip b.v. bevrijdt opdrachtgever van haar betalingsverplichtingen.

4.6 Als opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de medewerker verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden of toelatingseisen stelt, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door inlener verstrekt of gefaciliteerd. Indien deze benodigdheden door Tip b.v. worden verstrekt of door Tip b.v. wordt gefaciliteerd dat aan de toelatingseisen is voldaan, is de Tip b.v. gerechtigd de daarmee samenhangende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Per aangevraagde verklaring omtrent gedrag rekent Tip b.v. € 64,95 te vermeerderen met BTW.

 
 

Artikel 5: Verantwoordelijkheid opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gedurende de uitzending van de medewerker gehouden leiding en toezicht te houden. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de medewerker, zoals in de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW is gespecificeerd. Opdrachtgever verstrekt de medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever verstrekt de noodzakelijke beschermingsmiddelen. Opdrachtgever staat jegens Tip b.v. in voor alle schade – waaronder de schade die de medewerker lijdt – vanwege een onveilige werkomgeving of onvoldoende leiding en toezicht. Opdrachtgever vrijwaart Tip b.v. ook voor alle claims van de medewerker of derden ter zake.

5.2 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tip b.v. niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten.

5.3 Opdrachtgever is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben met toereikende dekking voor alle schade vermeld in artikel 5.1. Op eerste verzoek van Tip b.v. zal opdrachtgever ten bewijze daarvan een recent polisblad overleggen.

 
 

Artikel 6: Overname van medewerkers door opdrachtgever

6.1 Als opdrachtgever een medewerker in dienst wil nemen of anderszins met hem of haar een arbeidsverhouding wil aangaan (of tewerkstelling bij een derde partij wenst) stelt hij Tip b.v. daarvan onverwijld in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om dit te bespreken.

6.2 Het is niet toegestaan om rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsverhouding aan te gaan wanneer de opdracht voor de tewerkstelling van de medewerker nog niet rechtsgeldig is beëindigd.

6.3 Indien de opdrachtgever de medewerker in dienst wilt nemen voordat deze 1000 uur gewerkt heeft, kan dat op basis van een redelijke vergoeding en nadat de opdracht voor de tewerkstelling van de medewerker rechtsgeldig is beëindigd. Deze redelijke vergoeding bestaat uit 25% van het overeengekomen uurtarief (excl. btw) vermenigvuldigd met het aantal uur dat de medewerker nog moet werken om op 1000 gewerkte uren te komen.

6.4 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel is opdrachtgever een boete van € 15.000,- verschuldigd aan Tip b.v..

 
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Tip b.v.

7.1 Tip b.v. is behoudens bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van opdrachtgever of een derde, veroorzaakt door de medewerker of anderszins ontstaan uit de rechtsbetrekking tussen Tip b.v. en opdrachtgever.

7.2 Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker of anderszins van Tip b.v. is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot maximaal 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

7.3 Tip b.v. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade voor verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Tip b.v. voor aanspraken van derden met betrekking tot de medewerker voor diens activiteiten gedurende de uitzending bij opdrachtgever.

 
 

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Tip b.v. geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de overmacht voortduurt, zonder dat Tip b.v. tot enige schadevergoeding gehouden is. Tip b.v. is gerechtigd de opdracht te beëindigen als de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever blijft alsdan gehouden de vergoedingen verschuldigd geworden vóór de overmacht aanving te betalen.

8.2 Van overmacht is sprake wanneer Tip b.v. buiten haar invloed door omstandigheden niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder de omstandigheden die overmacht veroorzaken wordt ook gerekend: openbaar vervoer stakingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

8.3 Een eventuele staking door personeel van opdrachtgever komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is dan gehouden om Tip b.v. voor de betreffende werkdag te betalen.

8.4 Opdrachtgever zal zich verplichten om de medewerker alternatieve vormen van onderwijs te laten geven indien er door omstandigheden tijdelijk geen gelegenheid is voor het uitvoeren van diens overeengekomen onderwijstaken.

 
 

Artikel 9: Voorwaarden voor werving en selectie

9.1 De door de Opdrachtgever aan Tip b.v. verschuldigde vergoeding bij werving en selectie kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantiebijslag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in de overeenkomst opgenomen honorarium slechts verschuldigd indien de werving en selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding. De vergoeding is eveneens verschuldigd indien de door Tip b.v. geselecteerde werkzoekende op andere wijze – bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling – werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat verrichten.

9.2. Onder het honorarium vallen niet de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie-kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

9.3 Indien de arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding binnen een maand na het ingang wordt opgezegd door de Kandidaat of de opdrachtgever, zal Tip b.v. 50% van het in rekening gebrachte honorarium crediteren en terugbetalen aan de Opdrachtgever. Gaan de kandidaat en de Opdrachtgever binnen een periode van twaalf maanden nadat de rechtsbetrekking tussen hen eindigde wederom een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding aan, dan is de Opdrachtgever verplicht dit feit te melden aan Tip b.v. en is de Opdrachtgever het gecrediteerde bedrag alsnog aan Tip b.v. verschuldigd.

9.4 Indien de opdrachtgever na werving- en selectiewerkzaamheden door Tip b.v. binnen een tijdsbestek van 12 maanden nadat de kandidaat door Tip b.v. is voorgesteld, een eerder afgewezen kandidaat alsnog een contract aanbiedt of deze kandidaat, hetzij direct, hetzij indirect voor de opdrachtgever werkzaam doet zijn, is de opdrachtgever de hoogste fee verschuldigd zoals deze door Tip b.v. wordt berekend op het tijdstip dat de kandidaat is voorgesteld.

 
 

Artikel 10: Inlenersbeloning

10.1 Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht of gedetacheerde worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van opdrachtgever (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).

10.2 Opdrachtgever informeert Tip b.v. binnen 5 werkdagen over de componenten zoals genoemd in het inlenersbeloning formulier dat Tip per mail deelt. Indien opdrachtgever Tip b.v. onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is Tip b.v. gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht of gedetacheerde alsmede het tarief van opdrachtgever dienovereenkomstig te corrigeren en bij opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3 Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht of gedetacheerde niet kunnen worden vastgesteld of niet binnen 5 werkdagen per mail worden gedeeld door opdrachtgever aan Tip volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze naar inschatting van Tip vastgesteld.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en rechtskeuze

11.1 Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Tip b.v. en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

01-01-2024 algemene voorwaarden Tip b.v.

 

Klik hier om te downloaden.